Mapa rizika vysychání drobných vodních toků
POL-INT
software
VYSYCHÁNÍ TOKŮ
V OBDOBÍ KLIMATICKÉ ZMĚNY
projekt Technologické agentury ČR TA02020395

Databáze a species traits

Přítomnost či nepřítomnost určitých druhů v daných podmínkách prostředí, stejně jejich početnost, je dána jejich vlastnostmi – tzv. autekologickými charakteristikami. Jedním z cílů projektu je i vytvoření databáze, kde budou zaznamenávány ekologické a biologické vlastnosti jednotlivých druhů makrozoobentosu (tzv. „species traits“). Ty pak mohou být využívány k hodnocení působení různých stresorů ve vodním prostředí, například změn morfologie toku, znečištění nebo dopadů klimatických změn. Vysychání působí jako zásadní ekologický filtr ovlivňující strukturu taxocenózy, takže ve vysychavém toku mohou přežívat druhy s příhodnými autekologickými charakteristikami. Výskyt těchto druhů a naopak absence druhů, jimž vhodné vlastnosti chybí, budou využity pro retrospektivní indikaci epizod vysychání. Klasifikace druhů podle jejich schopností přežít tyto epizody je základem pro vývoj takové metody.

Příklady biologických a ekologických vlastností vhodných pro indikaci vysychání:

Podkladová databáze biologických a ekologických vlastností druhů, které je možno využít pro bioindikaci vysychavých toků, bude podkladem pro metodu hodnocení, která by měla umožňovat nejen indikaci vyschnutí, ale i jeho jistou kvantifikaci. Databáze bude postupně doplňována pro jednotlivé taxonomické skupiny, u kterých nemusí být rozsah hodnocených vlastností vždy stejný s ohledem na rozdílnou biologii jednotlivých taxonů. Databáze by měla být zpracována na více taxonomických úrovních především rodové a druhové, její úplnost je však závislá na dostupnosti údajů k jednotlivým skupinám. V budoucnosti se počítá s propojením této databáze s dalšími hodnotícími systémy ekologického stavu dle Rámcové směrnice o vodách.

TOPlist
Počítadlo návštěv:
© Marek Polášek 2013
Přihlášení

VYSYCHÁNÍ TOKŮ V OBDOBÍ KLIMATICKÉ ZMĚNY (TA02020395)
Tento projekt vznikl za podpory Technologické agentury ČR