Mapa rizika vysychání drobných vodních toků
POL-INT
software
VYSYCHÁNÍ TOKŮ
V OBDOBÍ KLIMATICKÉ ZMĚNY
projekt Technologické agentury ČR TA02020395

Vysychání toků v období klimatické změny

vyschlé koryto potoka Vysychání toků v období klimatické změny: predikce rizika a biologická indikace epizod vyschnutí jako nové metody pro management vodního hospodářství a údržby krajiny
Projekt podporovaný Technologickou agenturou ČR (č. TA02020395) je zaměřen na problematiku vysychání vodních toků. Reaguje tak na v současné době velmi aktuální problém nedostatku vody a sucha, který se vzhledem k probíhající klimatické změně nevyhýbá ani střední Evropě tedy území, na kterém nebyl v minulosti běžný. V rámci projektu se zabýváme zejména biologickou indikací vysychání toků a mapováním oblastí České republiky, které jsou ohroženy částečným či úplným vyschnutím koryta. Právě proto byl zvolen akronym projektu BIOSUCHO.

Cílem navrhovaného projektu je vytvoření nástrojů pro hodnocení rizika vysychání toků, které budou zahrnovat zejména Metodu hodnocení vysychavosti a Mapu zranitelnosti toků vysycháním. Retrospektivní vyschlé koryto potokametoda bioindikace epizod vyschnutí bude vytvořena na základě analýz taxonomického a funkčního složení makrozoobentosu. Tato metoda bude jednak zahrnovat metriky kvantifikující četnost a rozsah vysychání na určité škále (permanentní – tj. stálé až intermitentní – tj. pravidelně vysychavé toky). Pomocí ní pak bude validován model pro sestavení Mapy zranitelnosti toků ohrožených vysycháním. Výstupy projektu umožní identifikovat konkrétní povodí a úseky toků, které byly nebo by mohly být v budoucnosti postiženy vysycháním a minimalizovat tak škody způsobené důsledky klimatické změny.

Údaje o předchozím vyschnutí lze u studovaných menších toků konvenčními metodami modelovat zpětně pouze obtížně (např. zpětné modelování dle klimatologických dat) a bez zahrnutí lokálních rozdílů daných odlišností abiotických podmínek (např. geologického podloží) či intenzitou antropogenních zásahů (např. odběry vody) jsou výstupy obtížně validovatelné. Naopak navrhovaná „Metoda indikace předchozího vyschnutí“ založená na společenstvu vodních bezobratlých může představovat vhodný a relativně robustní nástroj.

TOPlist
Počítadlo návštěv:
© Marek Polášek 2013
Přihlášení

VYSYCHÁNÍ TOKŮ V OBDOBÍ KLIMATICKÉ ZMĚNY (TA02020395)
Tento projekt vznikl za podpory Technologické agentury ČR